CSR

Løsninger der gør en forskel

Brunata leverer løsninger, der gør det muligt for ejendomme at udnytte deres energiressourcer bedst muligt og derigennem bidrage til en grønnere verden. Gennem bedre udnyttelse af energien begrænses udledningen af både CO2 og spildevand.

For eksempel sikrer forbrugsmåling og afregning, at den enkelte forbruger hele tiden er opmærksom på sit forbrug og dermed løbende har et incitament til at begrænse det mest muligt. Brunatas løsninger opfattes således af omverdenen som miljørigtige, idet de som effekt har en begrænsning af forbruget af især olie, gas og vand – ressourcer, der efterhånden vil blive knaphed på, og som ved forbrug skaber affald, der skal håndteres eller efterbehandles miljømæssigt korrekt for ikke at skabe nye miljøproblemer. 

 

ISO certificering

Med sin miljøpolitik ønsker Brunata at systematisere og dokumentere miljøarbejdet, for så vidt angår de produkter og aktiviteter, Brunata beskæftiger sig med. Dette gælder forløbet lige fra udvikling og produktion af målere, montering og servicering af disse til den afsluttende bortskaffelse af de brugte målere eller dele heraf. Brunata har derfor truffet et aktivt tilvalg i forhold til at kunne fremstå som en grøn virksomhed. Det har vi gjort ved at lade os certificere i henhold til ISO 14001. Formålet med en ISO 14001 certificering er at skabe rammer der gør Brunata i stand til aktivt at være med til at beskytte miljøet, ligesom Brunatas løsninger har til formål at skabe opmærksomhed om energiforbruget.

 

Audit hos samarbejdspartnere

Brunata benytter sig i stigende grad af leverandører, og som en vigtig del af dette samarbejde er der opsat en auditplan, der omfatter de 7 største leverandører. Der er i forbindelse med audit hos leverandører fokus på virksomhedens miljøhåndtering, og der vælges fortrinsvis leverandører, der er certificeret i henhold til ISO 14001.

Det er et vigtigt parameter, at Brunata opnår øget opmærksomhed på miljøhåndteringen hos vores leverandører via ovennævnte audits. Det er vanskeligt at måle effekten af dette, men der er positive tilkendegivelser fra leverandørerne på, at Brunata også inddrager dette i de eksterne audits.

 

Brunata systematiserer og intensiverer miljøarbejdet. Vi vil ..

 

Reduktion i miljøbelastningen

Ved ovenstående initiativer har Brunata opnået en samlet reduktion i miljøbelastningen, men den opnåede reduktion er ikke opgjort, da værktøjerne ikke har været til stede. Det er et mål for næste års CSR-afrapportering, at der er måltal og opgørelse over besparelserne, og derfor vil der blive indsamlet data for energiforbrug i bygninger, hvor det er muligt, og via data fra Brunatas billeasing partner.

 

CO2 udslip

 

Forbrugsudviklingen for Brunatas hovedkontor

 

Sunde medarbejdere i en sund virksomhed

I Brunata måler vi på medarbejderens samlede sygefravær. Dette inkluderer også fravær, som skyldes længerevarende sygdom.

Fraværet målt som et gennemsnit over de seneste 12 måneder har været svagt stigende. Vores ambition er at nedbringe fraværet. Dette vil vi gøre ved at gennemføre en analyse af, hvad det stigende fravær skyldes og herefter definere konkrete indsatsområder. Der sker allerede nu en tæt opfølgning på fraværet generelt, men også på de få medarbejdere, som har et højt fravær.

 


Vi sætter løbende fokus medarbejderne og giver dem mulighederne for at leve sundt. Således opfordrer vi vores medarbejdere til at deltage i arrangementer som fx ’Vi Cykler Til Arbejde’ og ’DHL stafet’.Personalearrangementer og -initiativer

I maj 2017 deltog 33 medarbejdere i ’Vi Cykler Til Arbejde’. De kørte sammenlagt 5.674 km, som har skånet miljøet for 925 kg CO2.

Vi har netop igangsat et initiativ, hvor vi fokuserer på en sund profil i kantinen. Det skal gøre det muligt for medarbejderen at foretage det sunde valg. Konkret vil vi sætte ind på forplejning til møder samt udfordre vores frokostleverandør i forhold til valg af råvarer og information til vores medarbejdere om, hvad frokosten indeholder (råvarer & energi). Som opstart på dette projekt har Brunata gennemført en brugerundersøgelse blandt brugerne af kantinen.

 

 

 

Kulturmåling

Brunata gennemfører hvert år en kulturmåling, og i den forbindelse er der afholdt workshops i alle afdelinger. På disse har medarbejdere og ledere arbejdet sammen om at identificere konkrete aktiviteter, som kan bidrage til, at der skabes den nødvendige kultur for, at Brunata kan lykkes med strategien. Ledelsen i Brunata beslutter hvert år tre fokusområder, der sættes særlig fokus på. I målingen i 2016 var disse fokusområder vores Organisation, Kunder og Marked samt Forretningssystemer.

Resultatet af den kulturmåling, der har været gennemført hvert år siden 2014, har hvert år vist en tydelig fremgang.

Brunata vil også i august-september 2017 gennemføre en kulturmåling. Målet er igen fremgang i det samlede resultat samt fremgang på de tre fokusområder, som vi udvalgte i 2016.