Dansk lovgivning

Regnskaber

EU-direktiv

I oktober 2012 underskrev EU’s medlemslande EU-energidirektivet (EED, nr. 2012/27/EU), som et par måneder senere trådte i kraft. Direktivet omfatter en lang række områder, hvor der skal sættes ind med energieffektive løsninger – blandt andet det område, der handler om varme(fordelings)regnskaber. 

Direktivet beskriver en række tiltag, som medlemslandene som minimum skal iværksætte. Tiltagene skulle være effektueret af nationalstaterne senest pr. 1. januar 2017. Du kan finde tiltagene her (Energy Efficiency Directive)

D. 21. dec. 2018 har EU offentliggjort en række vedtagne ændringer til EED (nr. 2018/2002/EU), som skal implementeres i national lovgivning med ikrafttræden senest d. 25. okt. 2020. De vigtigste ændringer i forhold til måling og forbrugsregnskaber er:

  • Energi-, varmtvands- og varmefordelingsmålere monteret efter d. 25. okt. 2020 skal kunne fjernaflæses. Det er op til medlemsstaterne selv at definere hvad der forstås ved ’fjernaflæsning’. 
  • Pr. d. 25. okt. 2020 skal alle forbrugsmålere, dvs. også målere der kræver aflæsning på selve måleren, aflæses mindst to gange årligt, og brugerne skal modtage forbrugsinformation lige så ofte.
  • Fra d. 1. jan. 2022 skal målere med fjernaflæsning aflæses månedligt, og brugerne skal have forbrugsinformation med samme interval.
  • Pr. d. 1. januar 2027 skal alle målere kunne fjernaflæses. Målere der ikke kan fjernaflæses, skal derfor udskiftes senest d. 31. dec. 2026, medmindre medlemsstaten kan godtgøre at det ikke vil være rentabelt.

Som nævnt skal direktivet først implementeres nationalt, men Danmark har typisk været indstillet på at overholde tidsfrister for implementering.

EED-ændringerne kan ses her: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/2002/oj, se art. 9-11a samt Bilag VIIa.

Bekendtgørelse nr. 1395

Energistyrelsen har pr. 25. november 2016 udgivet bekendtgørelse nr. 1395 med ikrafttræden 1. december 2016 (faktureringsbekendtgørelsen). Den fastslår reglerne om fordelingsmåling og –regnskaber, som skal udarbejdes mindst en gang årligt.

Brunata tilbyder løsninger, der opfylder bekendtgørelsens krav. Læs mere om her (Bekendtgørelsens regler)

Den private lejelov

Den 24. marts 2015 vedtog Folketinget regeringens forslag til regelforenkling af den private lejelov, herunder vigtige ændringer i forhold til fordelingsregnskaber for varme, varmt vand, koldt vand og køling. Ændringerne er gældende for regnskaber med startdato 1. juli 2015 eller senere. I praksis betyder det, at ændringerne tidligst har indflydelse på de regnskaber, der blev udarbejdet og udsendt pr. 30.6.2016.

Som udlejer er der ændringer i lovgivningen, som du skal være særligt opmærksom på. Du kan læse mere om her (Relevante lovregler).