Pogosta vprašanja

Pogosta vprašanja

in odgovori

Pripravili smo odgovore na nekaj najpogostejših vprašanj, ki nam jih zastavljajo naše stranke.
Če odgovora na svoje vprašanje ne najdete med njimi, nam prosimo pišite ali nas pokličite.

Pogosta vprašanja

Znesek ogrevanja se vsak mesec izračuna glede na porabo celotnega objekta. Če deleža in zneska na vaši položnici primerjate za različne mesece je znesek seveda različen.

Brunata nastopa kot izvajalec delitve stroškov. Z nameščenimi delilniki oz. merilniki merimo porabo toplote v posameznih stanovanjih ali poslovnih prostorih in na podlagi meritev in skladno z zakonsko predpisanim načinom izračuna, izračunamo deleže porabe za vsako od odjemnih mest.

V resnici je poraba sestavljena iz fiksnega dela (izračuna se glede na neto ogrevalno površino stanovanja) in variabilnega dela (izračuna se ga na podlagi enot odčitanih z delilnikov oz. merilnikov). Tudi če imate radiatorje ves čas zaprte, plaćate:

– minimalni del variabilnih stroškov, ki ga predvideva 18. člen Pravilnika o načinu delitve stroškov in je namenjen zagotavljanju ustreznih bivalnih pogojev in

– fiksni del stroškov, ki je neposredno odvisen od površine stanovanja. V tem delu so med drugim zajeti stroški za ogrevanje stopnišča in ostalih skupnih prostorov.

Iz navedenega torej sledi, da o plačevanju izključno samo porabe s svojih radiatorjev, žal ne moremo govoriti.

Višina vaše položnice za ogrevanje je odvisna od več dejavnikov. Znesek za ogrevanje je neposredno odvisen od skupnega zneska ogrevanja za objekt kot celoto in od vašega deleža porabe.

Skupni znesek ogrevanja za objekt kot celoto izračuna vaš dobavitelj toplote in sicer na podlagi cene energenta in količine porabljene toplote, izmerjene na skupnem kalorimetru na toplotni postaji.

Vaš delež porabe izračuna Brunata in sicer na podlagi izmerjene porabe toplote na delilnikih ogrevanja na vaših radiatorjih oz. merilniku toplote za vaše stanovanje, ter ogrevalne površine vašega stanovanja. Postopek izračuna je predpisan v Pravilniku o delitvi stroškov toplote (Ur. l. RS 61/2016).

Cene energentov rastejo, zato se višajo tudi cene dobavljene toplote, elektrike itd. To se žal ne dogaja le enkrat letno, temveč tudi med letom. V sezoni 2021/2022 so se cene energentov zelo zvišale, zato se je podražilo tudi ogrevanje. Nekateri dobavitelji toplote so zaradi višjih nabavnih cen energentov, cene zvišali za 25%, nekateri pa tudi za 300% v primerjavi s preteklim letom, kar se neposredno odraža tudi pri znesku ogrevanja na vaši položnici.

Če se vaš znesek na položnici zelo razlikuje glede na pretekli mesec, kljub temu, da je vaš izračunan delež praktično enak, je potrebno preveriti skupen strošek ogrevanja za objekt kot celoto. Od tega zneska se namreč izračuna vaš znesek za ogrevanje.

Načinov je več:
Neposredno na delilniku na radiatorju. Brunatin delilnik je opremljen z zaslonom, na katerem lahko kadarkoli odčitate trenutno porabo. Poleg trenutne porabe delilnik beleži tudi vmesne porabe, dostop do naprednih funkcij pa je pojasnjen v navodilih za uporabo na naši spletni strani.

Preko interneta. Stanovalci imajo na voljo brezplačen dostop do našega spletnega portala na katerem so na voljo odčitki z delilnikov in vodomerov ter arhiv obračunskih listov. Portal je na voljo v slovenskem jeziku. Za dostop je potrebno zaprositi za aktivacijsko pismo, ki ga prejmete, če nam pošljete e-sporočilo na e-poštni naslov: reklamacije@brunata.si ali brunata@brunata.si.

Mesečni razdelilniki se nahajajo v arhivu. Za dostop do arhiva kliknite na ikono uporabnika, ki se nahaja v zgornjem desnem kotu strani in izberete možnost »obračunski listi«.

V primeru mesečnega obračunskega obdobja je ob zaprtih radiatorjih delež določen na podlagi 1. točke 18. člena pravilnika, ki predvideva minimalni delež, ki ga je potrebno upoštevati za stanovanja, ki ne dosegajo minimalne porabe. Več o določitvi minimalnega deleža si lahko preberete na strani pristojnega ministrstva na spodnji povezavi.
https://www.energetika-portal.si//podrocja/energetika/delitev-stroskov-za-energijo/pravilnik-delilniki/pojasnilo-2016/

V primeru letnega obračunskega obdobja je znesek na računu določen na podlagi predhodne kurilne sezone. To pomeni da skozi vso letošnjo sezono plačujete ogrevanje glede na delež, izračunan na podlagi vaše porabe v prejšnji sezoni in boste razliko v porabi dobili povrnjeno po koncu sezone. Delež letošnje porabe, ki se bo izračunal po odčitavanju delilnikov, pa boste plačevali preko cele prihodnje sezone.

Na ta delež vpliva več računskih parametrov, zato je to odvisno od tega, kakšni so ti parametri za vašo stavbo. Kakšen odstotek predstavlja minimalni delež za posamezno stanovanje je za vsakega etažnega lastnika prikazano na njegovem obračunskem listu. V kolikor želite glede tega dodatna pojasnila predlagamo, da nam pišete na e-naslov reklamacije@brunata.si.

Ne glede na to za kateri mesec ogrevalne sezone se delitev izvaja se le-ta izvede glede na dejansko porabo. Pri izračunu deleža stroškov ogrevanja stanovanj se pravzaprav vedno upošteva oboje, odčitke delilnikov in tudi ogrevana površina, tako v predhodnih obdobjih kot tudi v najhladnejših mesecih. Stroški se namreč delijo na del, ki se obračuna na osnovi odčitkov delilnikov (variabilni del) in del, ki se ga obračuna po ogrevani površini (fiksni del).

Stanovanja, ki po izkazanih odčitkih delilnikov porabijo pod 40 % povprečja na m2, toploto, ki jo prejmejo s pasivnim odjemom od sosedov, plačajo preko minimalno določenega porabniškega deleža, določenega na 40 % povprečja. Tako prilagojen pravilnik naj bi še naprej motiviral stanovalce, da varčujejo pri ogrevanju, ob tem da z varčevanjem ne pretiravajo.
Medtem ko obravnavani pravilnik določa pravila delitve stroškov za toploto, pa širšo tematiko obravnavajo tudi drugi predpisi. Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb, izdan na podlagi zakona o graditvi objektov, obravnava notranje okolje v pogledu kakovosti zraka in toplotnega okolja in določa najnižjo, še dopustno kakovost notranjega okolja. Nadalje stanovanjski zakon določa, da morajo v večstanovanjski stavbi vsi etažni lastniki svojo lastninsko pravico na posameznem delu stavbe izvrševati na način, ki najmanj moti etažne lastnike drugih posameznih delov in skupno rabo skupnih delov stavbe v etažni lastnini.

Z določitvijo minimalnega porabniškega deleža v višini 40 % povprečne porabe na m2 se onemogoča, da bi se nekateri stanovalci zaradi pretiranega varčevanja greli na stroške sosedov. Sočasno določitev minimalnega porabniškega deleža stanovalce spodbuja k vsaj minimalnemu ogrevanju svojih stanovanj. Pretirano zniževanje temperature v stanovanjih povzroča vlago in plesni, ne omogoča več ustreznih bivalnih pogojev ter uničuje tudi konstrukcijo stavb. Stanovanja, ki imajo ves čas zaprte radiatorje, se ogrevajo pasivno, saj del toplote prehaja preko zidov, tal in stropa od sosednjih ogrevanih stanovanj. Zaradi tega se stanovanja v večstanovanjskih stavbah tudi pri zaprtih radiatorjih praviloma ne ohladijo pod določeno temperature (cca. 14 – 17 °C).

Sistem centralnega ogrevanja praviloma ne more predati več kot trikratno količino toplote na enoto ogrevalne površine, kar so pokazale analize, ki temeljijo na podatkih velikega števila meritev. V primeru prekoračitev gre zato zelo verjetno za težave, ki so povezane z neuravnoteženim ogrevalnim sistemom, neustrezno določenimi korekturnimi faktorji, napakami v nastavitvah delilnikov oz. kombinacijo naštetih dejavnikov. Stanovanja, ki se pretirano ogrevajo, ob tem ogrevajo tudi sosednja stanovanja in skupne prostore z vsiljevanjem toplote skozi stene, strop in tla in jim tako nižajo stroške ogrevanja. Gre za obrnjen proces kot pri pretiranem varčevanju.

Predvsem v zimskih mesecih kurilne sezone lahko prihaja do večjih razlik med položnicami za ogrevanje posameznih stanovanj. V preteklosti se je ogrevanje plačevalo pavšalno po kvadraturi. To pomeni, da razlik med položnicami za enako velika stanovanja ni bilo. Sedaj pa so v vašem objektu vgrajeni delilniki ogrevanja, ki merijo porabo in s tem tudi pride do razlik v plačilu.

Plačevanje po dejanski porabi
Prvi namen uvedbe delilnikov toplote je pravičnejše plačevanje ogrevanja v skladu z dejansko porabo. Tako so tudi za ogrevanje položnice za vsako stanovanje različne – enako kot pri elektriki, telefonu ipd. Nerealno je pričakovati, da bodo položnice za ogrevanje še naprej enake. To pri nekaterih stanovalcih, ki so porabili več od sosedov, lahko povzroči nejevoljo.
Do razlik v plačevanju ogrevanja med posameznimi stanovanji nujno prihaja na vseh objektih. Tu se pokažejo razlike v različnih navadah in ustrezni opremljenosti posameznih stanovanj. Najučinkovitejši ukrepi so opremljenost radiatorjev s termostatskimi ventili, ustrezna tesnitev in kvaliteta oken, režim zračenja in podobno. Več nasvetov za znižanje porabe lahko najdete na naši spletni strani http://brunata.si.

Manjša poraba toplote na nivoju objekta
Zaradi plačevanja ogrevanja po dejanski porabi se stanovalci večinoma začnejo obnašati bolj varčno. Posledica je manjša poraba ogrevanja na nivoju objekta. To posledično pomeni tudi nižje položnice, na žalost pa ne vedno. Ogrevanje se namreč ves čas draži. V letu 2012 se je kurilno olje glede na leto 2011 podražilo za 80%, ogrevanje pa za več kot 20%. Podobne podražitve se dogajajo vsako leto, kar vidimo tudi v sezoni 2021/2022, ko se je cena energentov ponekod dvignila tudi za 300%. To pomeni, da se kljub manjši porabi ogrevanja, zneski na položnicah lahko žal tudi zvišajo. Vsekakor pa velja, da če delilnikov ne bi imeli, bi bile položnice zagotovo višje.

Večji del stroškov ogrevanja predstavlja variabilni del, ki je izračunan glede na porabo, torej glede na število enot na delilnikih. Manjši del stroškov je fiksni del, ki predstavlja kvadraturo stanovanja. Iz napisanega je torej očitno, da ogrevalna površina stanovanja ni več najpomembnejši dejavnik pri izračunu stroška z ogrevanjem in potemtakem lahko npr. zelo varčni stanovalec v večjem stanovanju porabi manj, kot nekdo v manjšem stanovanju.

Poraba na delilnikih je prikazana glede na dejansko porabo toplote posameznega radiatorja. Poraba se meri s pomočjo temperaturne razlike dveh senzorjev, ki se nahajata v delilniku, v odvisnosti od časa. Ker pa imajo različni radiatorji različno toplotno moč, se v delilnik ob njegovi namestitvi vprogramira tako imenovana skala, ki k izračunu temperaturne razlike doda tudi toplotno moč radiatorja. To pomeni, da v primeru, da dva delilnika zaznata enako toplotno razliko v enakem časovnem obdobju, nista pa nameščena na radiatorjih z enako toplotno močjo, bo poraba na njiju različna. Kar je seveda tudi prav.

Razloga sta lahko dva:

 1. Prvi je, da vam je bil v času ogrevalne sezone eden od delilnikov zamenjan in zato se upošteva poraba s starega in z novega delilnika, ter sta zato na obračunskem listu prikazana oba delilnika.
 2. Drugi je, da se skladno z dogovorom za vaše stanovanje/posl. prostor upošteva še določena poraba z delilnikov v skupnih prostorih (skupni WC, sušilnica, ipd.).

Predlagamo, da nam pišete na naš e-naslov reklamacije@brunata.si in bomo zadevo preverili

Redko se zgodi da delilnik pokaže nekaj enot porabe kljub temu da je ventil zaprt. Razlogi za to so lahko sledeči:

 • Ob polnjenju ogrevalnega sistema z vodo pred začetkom kurilne sezone, je lahko v posameznih vejah voda toplejša od radiatorja in to delilnik zabeleži.
 • Če je ventil za zapiranje radiatorja star, ni nujno da popolnoma tesni. Topla voda zato počasi, komaj opazno, teče skozi radiator in delilnik vsak mesec našteje nekaj enot. Vzrok za slabo tesnenje ventila je lahko vodni kamen, ki se nabere na sedežu ventila, ki zato ne tesni več. V tem primeru je začasna rešitev, da se zapre spodnji zaporni ventil radiatorja in po koncu kurilne sezone okvarjeni ventil zamenjati s termostatskim. Podobno velja za stare termostatske ventile, kjer se vodni kamen nabere na vretenu in ventil zato težje potuje oz. zapira vodo. Iz tega razloga je termostatske ventile izven kurilne sezone priporočljivo imeti do konca odprte.
 • Termostatski ventili imajo vgrajeno varovanje proti zmrzovanju. Tudi če so popolnoma zaprti, se bodo odprli v primeru, da temperatura v prostoru pade pod 5°C. S tem preprečijo možnost zmrzovanja vode in poškodb cevi napeljave centralnega ogrevanja.
 • Poraba se lahko ob zaprtem radiatorju beleži med zimskim odpiranjem oken. Če okno odpremo za dlje časa kot nekaj minut, preko radiatorja v prostor teče zelo hladen zrak. Ker se soba ob tem zelo ohladi ventil zazna nevarnost zamrznitve in se odpre. Radiator se nekoliko ogreje, delilnik pa šteje enote.

Ne, projektiranje in vzdrževanje ogrevalnih sistemov je določeno v predpisih izdanih na podlagi zakona o graditvi objektov in stanovanjskega zakona.

Cena ene enote se vsak mesec spreminja v odvisnosti od skupne porabe celotnega objekta in števila vseh porabljenih enot v objektu. Zato o enotni ceni ne moremo govoriti, lahko pa jo vsak mesec izračunate iz podatkov, ki jih prikažemo na obračunskem listu in ki jih prejmete na vaši položnici za ogrevanje.

Če posamezni deli nimajo vgrajenih delilnikov, se stroški ogrevanja za tak posamezni del določijo po ključu ogrevalne površine. Porabniški delež (»odčitki z delilnikov«) se določi tako, da je enak deležu ogrevane površine in pomnožen s faktorjem 1. oz. s faktorjem 3. Ta faktor je odvisen od razloga zakaj posamezni del delilnikov nima vgrajenih.

Brunata kot izvajalec delitve stroškov na podlagi odčitanih enot z delilnikov izračuna le deleže porabe. Ti deleži predstavljajo delež porabe vašega stanovanja glede na porabo celotnega objekta. Zato znesek v € ni viden. Znesek v € izračuna podjetje, ki vam pošilja položnice za ogrevanje na podlagi dejanske porabe ogrevanja celega objekta, ki je vidna na glavnem števcu v kleti ali v kotlovnici oz. na podlagi računa, ki ga posreduje dobavitelj toplote (npr. Energetika Ljubljana).

Najprej se na podlagi odčitkov iz delilnikov določijo osnovni porabniški deleži posameznih stanovanj. Ti se nato korigirajo s korekturnimi faktorji, da se izniči vpliv lege, ter nato preračunajo na ogrevano površino. Porabniški deleži stanovanj se navzdol omejijo na 40 % povprečja na m2, navzgor pa omejijo na 300 % povprečja. Na koncu se vsi porabniški deleži še »normalizirajo«, torej preračunajo tako, da je njihova vsota enaka 100 %.
Podrobnejšo obrazložitev lahko najdete na spletni strani zakonodajalca na spodnji povezavi:
https://www.energetika-portal.si//podrocja/energetika/delitev-stroskov-za-energijo/pravilnik-delilniki/pojasnilo-2016/

Da. Za to je potrebno skleniti aneks k obstoječemu »Sporazumu o načinu delitve stroškov toplote po dejanski porabi« oz. ustrezen sklep na zboru etažnih lastnikov.

Vsak od načinov ima svoje prednosti in slabosti. Najbolj očitne prednosti in slabosti so naštete v nadaljevanju, odločitev pa prepuščamo etažnim lastnikom.

Mesečno odčitavanje:

 • Delilniki se odčitajo vsak mesec ogrevalne sezone.
 • Poraba toplote se plača sproti vsak mesec, glede na dejansko porabljeno količino.
 • V primeru selitev se strošek na novega lastnika prenese takoj, pri letnih obračunih pa se delitev tega stroška izvede šele na koncu ogrevalne sezone, kar je lahko povezano z zapleti in nesporazumi med starim in novim lastnikom stanovanja.
 • Mesečno obračunsko obdobje je povezano z nekoliko višjimi stroški za izvajanje delitve, po drugi strani pa se ti stroški plačujejo sproti, kar je manjša obremenitev za stanovalce.

Letno odčitavanje:

 • Delilniki se odčitajo enkrat letno po koncu ogrevalne sezone.
 • Strošek ogrevanja se pavšalno zaračunava preko leta in se izravna po koncu ogrevalne sezone.
 • V primeru selitev se delitev stroška izvede po koncu ogrevalne. To je lahko povezano z zapleti in nesporazumi med starim in novim lastnikom stanovanja.
 • Letno obračunsko obdobje je povezano z nekoliko nižjimi stroški za izvajanje delitve, ki pa se plačajo enkrat letno.

Ti stroški so določeni v ponudbi. Za vsak objekt se glede na velikost objekta, oziroma glede na število stanovanj, pripravi individualno ponudbo. Ponudba je na voljo pri vašem nadzornem odboru oziroma upravniku.

Načeloma se osončenje upošteva, podrobneje pa vam način izračuna toplotnih izgub, po katerih so faktorji izračunani, lahko pojasni izvajalec, ki je pripravil projekt oz. izračun za vašo stavbo.

Faktorji se skladno z 2. tč. 15. člena Pravilnika o načinu delitve stroškov (Ur. l. RS 61/2016) določijo glede na celotne toplotne izgube posameznih delov stavbe, določene na podlagi predpisa, ki ureja učinkovito rabo energije v stavbah in predpisa, ki ureja podrobnejšo vsebino, obliko in metodologijo za izdajo energetske izkaznice. Izračunajo jih neodvisni strokovnjaki, ki izpolnjujejo pogoj za izdelavo projekta energetske izkaznice.

V kolikor menite, da faktor za vaše stanovanje ni ustrezen, se je potrebno obrniti na izvajalca, ki je pripravil projekt oz. izdelal izračun toplotnih izgub za vaš objekt. Faktorji so izračunani skladno s pravili stroke, tako da so načeloma ustrezni.

To je odvisno od lege vašega stanovanja. Če je faktor za vaše stanovanje določen, je viden na obračunskem listu desno spodaj pod napisom »Redukcija« oz. »Red. fakt.«.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redukcijski faktor pomeni v kakšnem deležu se vam izmerjena količina enot zmanjša zaradi izenačitve vpliva izpostavljene lege. Če imate torej 10 % redukcijski faktor in porabljenih 100 enot vam bomo pri izračunu deleža upoštevali 90 enot (100-10% = 90).

Redukcijski faktor pomeni v kakšnem deležu se vam izmerjena količina enot zmanjša zaradi izenačitve vpliva izpostavljene lege. Če je vaš faktor 0,9 se ta vrednost pomnoži s skupnim številom izmerjenih enot in nato pri izračunu deleža upošteva dobljena količina. Če imate torej faktor 0,9 in porabljenih 100 enot, bomo pri izračunu deleža upoštevali 90 enot. (0,9*100=90)

Da, vendar zgolj pri letnem obračunskem obdobju. Po koncu ogrevalne sezone lahko izdelamo obračun porabe toplote za oba lastnika (starega in novega) na enem odjemnem mestu, če se lastnika tako dogovorita med seboj. V tem primeru morata lastnika z delilnikov popisati odčitke porabe na dan selitve. Izdelava obračuna porabe toplote se zaračuna obema lastnikoma, staremu in novemu.

Za vprašanja v zvezi z delitvijo stroškov je največ odgovorov podanih na teh spletnih straneh, lahko pa se obrnete tudi na pristojno ministrstvo ali na inšpekcijo za energetiko in rudarstvo.
Če se vaša reklamacija nanaša na količino dobavljene toplote, odčitek glavnega števca, ceno energenta, ipd. se lahko obrnete na vašega dobavitelja toplote oz. izvajalca obračuna (to je podjetje od katerega prejmete položnice za ogrevanje)
Če je vaša reklamacija povezana z napačno upoštevanim številom enot z delilnika, napačno upoštevano ogrevalno površino stanovanja, napačno upoštevanim redukcijskim faktorjem za izpostavljeno lego, napačnimi podatki o lastniku stanovanja, ipd. nam lahko pišete na e-naslov reklamacije@brunata.si ali pa pokličete na telefon 01/565 77 90 (interna 2). Naš oddelek, ki skrbi za pravično delitev vaših stroškov ogrevanja ali vode v skladu z veljavno zakonodajo, vam bo z veseljem pomagal.

Da, zamenjava izvajalca delitve stroškov je možna. Sistem prenosa podatkov Brunata je popolnoma odprt. Stroške vam lahko deli katerokoli podjetje, ki razpolaga s potrebnim znanjem in tehnologijo – tudi upravnik. Za to potrebuje le dogovor z Brunato glede dostopa do podatkov. Podatki s celega sveta so že desetletja varno shranjeni na našem centralnem strežniku na Danskem, dostop do njih pa je možen 24 ur na dan vse od montaže sistema Brunata v vašem objektu dalje.

Ne. Brunata poslov upravljanja ne opravlja. Naša poslovna usmeritev zajema proizvodnjo delilnikov, merilnikov in drugih naprav, ki omogočajo merjenje ter razvoj tehničnih rešitev za spremljanje ter obračunavanje porabe.